การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

กลุ่มธุรกิจการเงินกียรตินาคินภัทร ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนภายใต้เจตนารมณ์ “มุ่งมั่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งมั่นสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและโปร่งใส คำนึงถึงผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกที่มีความหมายต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ หน่วยงานกำกับดูแล รวมไปถึงคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงความสำคัญ และการสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และกธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ตามแนวคิดเรื่อง “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน” (sustainable banking) คือ การเป็นสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคมในระยะยาวมากกว่าผลตอบแทนในระยะสั้น โดยดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ESG

เป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ESG_Targets

โครงสร้างการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ESG_org


คณะอนุกรรมการด้านความยั่งยืน

ประธาน: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อนุกรรมการประกอบด้วย:

 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บล. เกียรตินาคินภัทร
 • กรรมการผู้จัดการ บลจ. เกียรตินาคินภัทร
 • ประธานกลุ่มงานธุรกิจบรรษัทและวาณิชธนกิจ
 • ประธานกลุ่มงานลูกค้าบุคคล
 • ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ
 • ประธานสายการเงินและงบประมาณ
 • ประธานสายบริหารความเสี่ยง
 • ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประธานสายบริการธุรกรรมการเงินและปฏิบัติการ
 • ประธานสายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
 • หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะอนุกรรมการด้านความยั่งยืน

 • กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจฯ พร้อมทั้งสนับสนุนทรัพยากรให้เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบด้าน ESG ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
 • กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพ บริหารหรือปรับปรุงการดำเนินงาน กลยุทธ์ รวมไปถึงเป้าหมายด้านความยั่งยืนให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงผลกระทบจากความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคม และเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • พิจารณา ให้ความเห็นชอบ กลั่นกรอง หรืออนุมัติการประกอบธุรกิจ การทำธุรกรรมใดๆ หรือการดำเนินงานภายในของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ ที่สร้างผลกระทบหรือเพิ่มความเสี่ยงด้าน ESG รวมถึงความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบหรือแนวปฎิบัติสากลด้านความยั่งยืนและเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้
 • พิจารณาผลการประเมินประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน รวมถึงความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เช่น การวิเคราะห์ประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Assessment) การประเมินความเสี่ยงด้าน ESG (ESG Risk Assessment) ในที่นี้รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Risk Assessment) เป็นต้น
 • ดูแลให้มีการสื่อสารประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มภายใต้กฎเกณฑ์และมาตรฐานด้านความยั่งยืนของไทยและสากลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

แนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม:

กลุ่มธุรกิจฯ ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ จึงมีแนวปฏิบัติและการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญ ดังนี้

 • การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: คำนึงถึงปัญหาและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (Scope 1-3) และบริหารจัดการอย่างรอบคอบ โดยมีการติดตั้ง Solar Cell บนอาคารสำนักงานใหญ่และสาขาต่าง ๆ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: ส่งเสริมการลดใช้ทรัพยากรต่าง ๆ และการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม เช่น การบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ การลดการใช้กระดาษ และการคัดแยกขยะ
 • การสนับสนุนทางการเงินที่ยั่งยืน: พิจารณาประเด็น ESG ของลูกค้าธุรกิจก่อนปล่อยสินเชื่อ เช่น สินเชื่อธุรกิจพลังงานทางเลือก สินเชื่อสำหรับอาคารอนุรักษ์พลังงาน และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ การจัดการลงทุนของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ยังคำนึงถึงประเด็นด้าน ESG เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและชุมชน:

กลุ่มธุรกิจฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการความยั่งยืนในมิติสังคมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ชุมชน/ สังคม โดยมีแนวปฎิบัติที่ยึดถือ ดังนี้

 • การให้บริหารแก่ลูกค้า กลุ่มธุรกิจฯ ให้บริการด้วยปณิธานในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้า ภายใต้พันธกิจ “นำทรัพยากรสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเปี่ยมประสิทธิภาพ ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย” ยึดมั่นเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมถึงการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม รักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ตลอดจนมีการติดตามวัดผลความพึงพอใจและรับฟังข้อคิดเห็น/ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อนำไปพัฒนาและยกระดับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า และรักษา/คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
 • การดูแลพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของกลุ่มธุรกิจฯ ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนการมอบโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าทางอาชีพการงานไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กร กลุ่มธุรกิจฯ คำนึงถึงการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน ให้โอกาสในการเติบโตและพัฒนาของพนักงานชายและหญิงอย่างเท่าเทียม มีกระบวนการจ้างงานที่เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ บนพื้นฐานของเพศสภาพ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และสมรรถภาพทางกาย
 • การร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเท่าเทียม กลุ่มธุรกิจฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้า/ ผู้ให้บริการภายนอกทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรมในการดำเนินธุรกิจ จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการนำข้อมูลความลับของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อดำเนินธุรกิจโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
 • ความโปร่งใส่และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น กลุ่มธุรกิจฯ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มจะได้รับการปฏิบัติและการปกป้องสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ ในฐานะที่กลุ่มธุรกิจฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชนรอบข้างและคนในสังคมมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปีแรกของการเริ่มก่อตั้งธุรกิจ ผ่านการสร้างพื้นที่ให้พนักงานได้ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญที่มีสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ดี ภายใต้ “โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคินภัทร” ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสริมการศึกษา 2) ส่งเสริมจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม 3) บรรเทาทุกข์และสาธารณสุข และ 4) พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

กลุ่มธุรกิจการเงินกียรตินาคินภัทร ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน สังคม นับตั้งแต่ปีแรกของการเริ่มก่อตั้งธุรกิจสถาบันการเงินใน พ.ศ. 2514 นับเนื่องถึงปี 2562 เป็นเวลา 48 ปี ตามปณิธานของคุณเกียรติ วัธนเวคิน ประธานผู้ก่อตั้งที่ว่า “เกียรตินาคินไปอยู่ที่ไหนต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ไปช่วยพัฒนาให้ชุมชนแห่งนั้นเจริญขึ้น เมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จก็ต้องเอื้อเฟื้อผู้อื่น” และได้ก่อตั้งมูลนิธิเกียรตินาคินภัทร พร้อมรวบรวมโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมที่ดำเนินการมาแล้วทั้งหมดไว้ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR after process) ในปี 2548 โดยใช้ชื่อว่า “โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคินภัทร” และเมื่อมีการร่วมกิจการระหว่างธนาคารและบริษัททุนภัทร จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2555 ขอบข่ายการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคินภัทร จึงครอบคลุมถึงโครงการประจำอื่นๆ ในด้านสังคม ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เป็นการเพิ่มศักยภาพและความโปร่งใสของการบริหารจัดการและการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

มูลนิธิเกียรตินาคินภัทรเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการดำเนินธุรกิจร่วมกับกลุ่มธุรกิจฯ เนื่องจากมีพันธกิจในการ “มุ่งพัฒนาบุคลากรและเยาวชนของชาติ เพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพ” โดยมูลนิธิจะดำเนินการร่วมกับธนาคาร ทั้งในด้านงบประมาณและการนำทักษะของพนักงานมาสร้างประโยชน์ให้สังคม

กรอบการดำเนิน “โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคินภัทร”

development_framework

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลตอบแทนและคุณภาพการบริการที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและลูกค้า อันถือเป็นพันธกิจสำคัญในฐานะสถาบันการเงินที่ดำเนินงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้าและประโยชนที่ยั่งยืนต่อสังคม


ส่งเสริมวินัยการเงิน
และสนับสนุนการศึกษา

education_1
education_2


ส่งเสริมจริยธรรม
และภูมิคุ้มกันสังคม

Religion_1
Religion_2


บรรเทาทุกข์
และสาธารณกุศล

Social_1
Social_2


พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน

Environment_1
Environment_2