บลจ.เกียรตินาคินภัทร คว้ารางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น ด้าน ESG จากเวที SET AWARDS 2023

544x388Set Awards1
544x388_Set-Awards5
544x388_Set-Awards4
544x388_Set-Awards2
544x388_Set-Awards3
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) คว้ารางวัลจากเวทีเกียรติยศ SET AWARDS 2023 ซึ่งเป็นการเข้ารับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น ด้าน ESG” (Outstanding Asset Management Company Awards - ESG) ตอกย้ำความสามารถในการนำหลัก ESG มาใช้ประกอบในการพิจารณาการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนกลับสู่นักลงทุนในระยะยาว และสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ในการให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและความเป็นเลิศในการบริหารจัดการกองทุน โดยปัจจุบัน บลจ.เกียรตินาคินภัทรมีกองทุนกลุ่ม ESG ที่บริหารอยู่รวม 2 กองทุน เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุน ได้แก่ KKP SET50 ESG และ KKP SET50 ESG-SSF

ในการนี้ นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.เกียรตินาคินภัทร เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลจาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัล SET Awards 2023 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลและองค์กรที่มีความสามารถโดดเด่นในตลาดทุน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาองค์กร รวมถึงการยกระดับตลาดทุนไทยและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป 

*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน


เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ครอบคลุมธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด โดยกลุ่มธุรกิจฯ มีเป้าหมายในการมุ่งนำทรัพยากรสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเปี่ยมประสิทธิภาพด้วยบริการที่เหนือความคาดหมาย ทั้งนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุนทุกประเภทตามที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com       
# อื่นๆที่น่าสนใจ

บลจ.เกียรตินาคินภัทร

SET AWARDS 2023

KKPAM

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น ด้าน ESG

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร

นายยุทธพล ลาภละมูล

Outstanding Asset Management Company Awards - ESG

ข่าวสาร
ไม่พบข้อมูล