ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารเกียรตินาคินภัทร”) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“บล. เกียรตินาคินภัทร”) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (“บลจ. เกียรตินาคินภัทร”) บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด  บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร” “เรา” หรือ “ของเรา”) รวมถึงกองทุนและกองทรัสต์ต่าง ๆ  ภายใต้การจัดการหรือการจัดตั้งของเรา ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงออกประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อให้ท่านได้ทราบแนวทางของเราในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่ออธิบายเหตุผลและวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่ออธิบายสิทธิต่าง ๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงช่องทางในการใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อการรักษาสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราผ่านช่องทางต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งตามที่จะได้กล่าวต่อไปในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้กล่าวไว้ในเอกสารหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เกี่ยวกับการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น
ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สาขา เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน (Application) หรือช่องทางบริการอื่นใดของเรา หรือของพันธมิตรทางธุรกิจเรา โดยประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะไม่ใช้บังคับกับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่อยู่ในความควบคุมของเรา ทั้งนี้ ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างล่างนี้) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
 (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาของเรา ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต  รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าบุคคลธรรมดาดังกล่าว 
(2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน รวมถึงบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคลและบุคคลธรรมดาดังกล่าว ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต  
(3) บุคคลธรรมดาที่เคยเป็น เป็น หรือจะเป็นผู้ให้บริการภายนอกหรือคู่ค้าของเรา รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เคยเป็น เป็น หรือจะเป็นผู้ให้บริการภายนอกหรือคู่ค้าของเรา 
(4) ผู้ถือหลักทรัพย์ของเรา หรือที่เราเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะของบุคคลดังกล่าว และ 
(5) บุคคลอื่นใดที่ติดต่อกับเราผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือเราเป็นผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการเองหรือผ่านคู่ค้าหรือตัวแทนของเรา

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้นำมาประมวลผลแล้ว จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา 


บุคคลธรรมดาจะรวมเรียกว่า "ท่าน" หรือ "ของท่าน"  ส่วนลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้านิติบุคคลจะรวมเรียกว่า "ลูกค้า"

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ ซึ่งหากกรณีมีข้อความที่ขัดกัน ให้ถือประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งระบุถึงตัวท่านหรือทำให้สามารถระบุตัวท่านได้ ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งที่เราได้รับจากท่านโดยตรง เช่น ผ่านทางพนักงาน หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) หรือช่องทางบริการอื่นใดของเรา หรือจากแหล่งอื่นโดยอ้อม เช่น บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน แหล่งสาธารณะ สื่อ Social Media ของท่านที่เปิดไว้เป็นสาธารณะ ผู้ให้บริการภายนอก ที่ปรึกษา พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงาน องค์กร บุคคลใด ๆ ที่มีสัญญากับบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เช่น ผู้รับฝากทรัพย์สินที่เป็นบุคคลภายอื่น ผู้รับฝากทรัพย์สินช่วง และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หน่วยงานรัฐทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ บุคคลที่ท่านแต่งตั้งหรือให้เป็นตัวแทนของท่าน และ บุคคลที่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมายังบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  โดยบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว  ทั้งนี้ ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของท่านกับเรา 

"ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดา
ข้อมูลส่วนบุคคล ให้รวมถึง
 
ก)  ข้อมูลแสดงตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) สถานภาพการสมรส การศึกษา ข้อมูลการทำงาน (เช่น อาชีพ ชื่อสถานที่ทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน) ลายมือชื่อ รูปถ่าย ทะเบียนบ้าน รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่กำหนดด้านล่าง

ข)  ข้อมูลการติดต่อ (Contact Details) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 
ค)  ข้อมูลที่เกี่ยวกับครอบครัวของท่าน วิถีในการดำเนินชีวิตและสถานภาพทางสังคม (Status Data) เช่น สถานภาพสมรส จำนวนบุตร
 
ง)  ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการทำธุรกรรมกับเรา (Financial and Transaction Data) เช่น หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์ ข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกรรม ประวัติทางการเงิน ข้อมูลจากฐานข้อมูลของกรมบังคับคดี ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงิน (เช่น รายได้ ความมั่งคั่ง ทรัพย์สินและหนี้สิน หลักฐานของรายรับหรือรายจ่าย ข้อมูลเครดิต ประวัติการกู้ยืมเงิน ประวัติสินเชื่อ และข้อมูลการชำระหนี้) ความต้องการและจุดมุ่งหมายทางการเงิน
 
จ)  ข้อมูลภาพและเสียงที่ได้จากการติดต่อกับเรา (Communication Data) เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง ภาพและ/หรือเสียงจากกล้องวงจรปิด จากการสนทนาทางโทรศัพท์ หรือจากการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของเรา
 
ฉ) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับเรา เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่เราในสัญญา แบบฟอร์ม แบบสำรวจหรือแบบสอบถาม หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การตลาด การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของเราข้อมูลจากการวิเคราะห์ วิจัย และทำชุดข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยเฉพาะเจาะจง (Profiling) ที่เราได้รับมาจากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรม (Behavior) และ/หรือ ตำแหน่งที่ตั้ง (Location) โดยอาศัยคุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นใด เพื่อให้บริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
 

ช)  ข้อมูลทางออนไลน์ ข้อมูลความชื่นชอบของลูกค้าในการค้นหาข้อมูลหรือใช้ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลและกิจกรรมใน Social Media ซึ่งรวมถึง ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการเข้าสู่ระบบสมาชิก เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) ข้อมูลอุปกรณ์อัจฉริยะ การยืนยันตัวตน การค้นข้อมูล (Browsing) สถานที่ตั้ง (Location) การเข้าเว็บไซต์ และ รูปแบบการใช้จ่าย (Spending Patterns) หรือ การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา จากการใช้คุกกี้หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเข้าไปใช้บริการ


กรณีลูกค้านิติบุคคล หรือ ผู้ให้บริการภายนอกหรือคู่ค้าต่าง ๆ
ข้อมูลส่วนบุคคล ให้รวมถึง


ก)  ข้อมูลแสดงตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ข้อมูลในประวัติส่วนบุคคล การศึกษา ข้อมูลการทำงาน (เช่น อาชีพ ชื่อสถานที่ทำงาน ตำแหน่ง ความเป็นเจ้าของหรืออัตราส่วนการถือหุ้น) ลายมือชื่อ รูปถ่าย ทะเบียนบ้าน รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่กำหนดด้านล่าง

ข)  ข้อมูลการติดต่อ (Contact Details) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

ค)  ข้อมูลที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับเรา เช่น การเปิดบัญชี การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การชำระเงิน การชำระบัญชี การประมวลผลและการรายงานในนามของลูกค้า ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงลายมือชื่อและหนังสือติดต่อกับเรา

ง)  ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับเรา เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่เราในสัญญา แบบฟอร์ม แบบสำรวจหรือแบบสอบถาม หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การตลาด การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของเราข้อมูลจากการวิเคราะห์ วิจัย และทำชุดข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยเฉพาะเจาะจง (Profiling) ที่เราได้รับมาจากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรม (Behavior) และ/หรือ ตำแหน่งที่ตั้ง (Location) โดยอาศัยคุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นใด เพื่อให้บริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ

จ)  ข้อมูลภาพและ/หรือเสียงที่ได้จากการติดต่อกับเรา (Communication Data) เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง ภาพและ/หรือเสียงจากกล้องวงจรปิด จากการสนทนาทางโทรศัพท์ หรือจากการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของเรา


ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ให้รวมถึง

ก) ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลภาพหลอดเลือดในนิ้วมือ  ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลภาพจำลองม่านตา ข้อมูลเสียงพูด รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวอื่นใดในทำนองเดียวกัน ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนหรือการทำธุรกรรมใด ๆ ของท่าน 

ข)  ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต เพียงเท่าที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายต่อไปเท่านั้น

ค)  ข้อมูลประวัติอาชญากรรม เพื่อประโยชน์สาธารณะในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน การก่อการร้าย หรือการฉ้อโกงประชาชนและ

ง)  ข้อมูลความพิการ ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติทางร่างกายของท่าน เพื่อให้เราใช้เป็นข้อมูลในการดูแลและให้บริการแก่ท่านตามที่กฎหมายกำหนด


ทั้งนี้ เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน ข้อ 3. โดยเราจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของท่าน

ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการกับเรา อาจส่งผลให้เราไม่สามารถให้บริการนั้นแก่ท่านได้ทั้งหมดหรือบางส่วน และกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการตามแต่กรณีให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่เรา

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้ โดยเราจะอาศัยฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful Basis) ตามที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ หรือความสัมพันธ์ใด ๆ ของท่านกับเรา  

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis)

การจัดการและการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร หรือบริษัทพันธมิตรของเรา แก่ท่าน เช่น การเปิดบัญชี การให้บริการวางแผนทางการเงิน การขอสินเชื่อ การติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริการ การติดต่อกรณีฉุกเฉิน  การให้บริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นใด 

 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา (Contractual Basis) 
 • เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (Legitimate Interest) ในการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน

การแนะนำบริการหรือผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร หรือ ของบริษัทพันธมิตรของเรา ที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวเนื่องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีอยู่ ในกรณีที่ท่านไม่ได้แสดงเจตนาในการห้ามติดต่อทางโทรศัพท์ หรือหากเราไม่ได้ถูกห้ามติดต่อโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นใด รวมถึงการการวิจัย จัดทำข้อมูลทางสถิติ และ วิเคราะห์ข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในการในการแนะนำบริการหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 • เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (Legitimate Interest)

การแนะนำบริการหรือผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรหรือ ของบริษัทพันธมิตรของเราที่ไม่ใกล้เคียงกับบริการหรือไม่เกี่ยวเนื่องผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีอยู่ รวมถึงการการวิจัย จัดทำข้อมูลทางสถิติ และ วิเคราะห์ข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในการในการแนะนำบริการหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 • เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับเรา (Consent)

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล และข้อมูลในการติดต่อกับท่าน ไปยังผู้รับข้อมูลต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

 • เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับเรา (Consent)

การดำเนินการตามที่ท่านได้แสดงเจตนาเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการส่งเสริมการขาย การอบรม การสัมมนา การรับข่าวสาร

 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา (Contractual Basis)

การอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการสำหรับการเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ของท่านที่มีอยู่กับทุกบริษัทของเรา รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีหรือจะมีอยู่กับเรา

 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา (Contractual Basis)
 • เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับเรา (Consent)

การรู้จักและพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงลูกค้า (Know Your Customer / Customer Due Diligence) ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

การรายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของเรา หรือเมื่อได้รับหมายเรียกหรือหมายอายัดจากหน่วยงานรัฐหรือศาล เป็นต้น

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

การป้องกันและตรวจจับความผิดปกติของธุรกรรมเพื่อรับมือ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือนำไปสู่การกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมถึง การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของเรา เพื่อการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงข้างต้น

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
 • เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (Legitimate Interest)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้รับมอบหมาย (Substantial Public Interest)

การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของเรา เช่น เมื่อท่านเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมใด ๆ กับเรา เราจะต้องตรวจสอบและยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของบัญชีจริงหรือไม่ รวมทั้ง เราอาจจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอื่นใด เพื่อประกอบการขอทำธุรกรรมของท่าน

 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา (Contractual Basis)
 • เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (Legitimate Interest)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้รับมอบหมาย(Substantial Public Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยพิจารณาพฤติกรรมของท่าน เช่น การทำแบบจำลองคะแนนเครดิต (Credit scoring) เป็นต้น

 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา (Contractual Basis)
 • เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับเรา (Consent) แล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผ่านช่องทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

การทำประกันภัยทรัพย์หลักประกัน การทำประกันชีวิตของท่านโดยยกผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร การทำประกันภัยความเสี่ยงจากกลุ่มลูกค้าสินเชื่อ เช่น การขอให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นผู้ค้ำประกันกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อของธนาคารเกียรตินาคินภัทร การซื้อประกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้กับธนาคารเกียรตินาคินภัทรเพื่อการนำเข้าและส่งออก

 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร (Contractual Basis)

การดำเนินการเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้ให้บริการภายนอก หรือคู่ค้าต่าง ๆ ที่ได้เปิดเผยข้อมูลของท่านมายังเรา อาทิ การทำสัญญากับลูกค้าบุคคลธรรมดาหรือลูกค้านิติบุคคล บริษัทพันธมิตรของเรา คู่ค้า หรือ ผู้ให้บริการภายนอกของเรา เช่น การตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการขอสินเชื่อของลูกค้านิติบุคคล ซึ่งเราอาจต้องตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือของบุคคลอื่นรวมอยู่ด้วย หรือกรณีที่เราเข้าทำสัญญากับนิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือของบุคคลอื่นรวมอยู่ด้วยโดยนิติบุคคลเหล่านี้ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างครบถ้วนแล้ว

 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา (Contractual Basis)
 • เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (Legitimate Interest)

การรักษาความสัมพันธ์กับท่าน เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การจัดการกับคำขอใช้สิทธิตามกฎหมาย การสำรวจความพึงพอใจ หรือ การเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษ

 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา (Contractual Basis)
 • เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (Legitimate Interest)
 • เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับเรา (Consent)

การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

 • เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (Legitimate Interest)

การวิจัย จัดทำข้อมูลทางสถิติ และ วิเคราะห์ข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในการให้บริการและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของเรา และบริษัทพันธมิตรของเราให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน รวมถึงการขยายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของท่าน

 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา (Contractual Basis)
 • เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (Legitimate Interest)
 • เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับเรา (Consent)

การบันทึกภาพของบุคคลที่เข้ามาภายในอาคารสำนักงาน สาขา หรือพื้นที่ของเรา รวมถึงเพื่อการตรวจสอบการทำธุรกรรมระหว่างท่านกับเรา ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย

 • เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (Legitimate Interest) 

การบันทึกภาพและ/หรือเสียงทางโทรศัพท์ หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เพื่อการตรวจสอบคำขอ คำสั่ง หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของท่าน หรือ เพื่อการวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือการให้บริการของเรา รวมถึงการอบรมพนักงานของเราเพื่อประโยชน์ข้างต้น

 • เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (Legitimate Interest)

การสัมภาษณ์ เพื่อนำใช้ในการจัดทำสื่อไม่ว่ารูปแบบใด  เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ของเรา สื่อโซเชียลมีเดีย และอีเมลภายในสำหรับพนักงานของเรา เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการโฆษณาต่าง ๆ เป็นการทั่วไป

 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา (Contractual Basis)
 • เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (Legitimate Interest)
 • เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับเรา (Consent)

การบันทึกภาพบรรยากาศหรือวิดีโอการอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นใด ที่เราเป็นผู้จัดหรือผู้สนับสนุน เช่น การจัดประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำสื่อไม่ว่ารูปแบบใด เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ของเรา สื่อโซเชียลมีเดีย และอีเมลภายในสำหรับพนักงานของเรา เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการโฆษณาต่าง ๆ เป็นการทั่วไป

 • เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (Legitimate Interest)

การใช้ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลภาพหลอดเลือดในนิ้วมือ  ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า หรือข้อมูลภาพจำลองม่านตา ข้อมูลเสียงพูด รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวอื่นใดในทำนองเดียวกันของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนหรือการทำธุรกรรมใด ๆ

 • เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับเรา (Consent)

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน อาทิ ข้อมูลศาสนาหรือข้อมูลหมู่โลหิต เพียงเท่าที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน

 • เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

การเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลความพิการ ข้อมูลสุขภาพ และ/หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติทางร่างกายของท่าน เพื่อให้เราใช้เป็นข้อมูลในการดูแลและให้บริการแก่ท่านเป็นกรณีพิเศษ หรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงของท่าน ในการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใดกับเราหรือผ่านเรา

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
 • เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับเรา (Consent)
 • เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ (Substantial Public Interest)
การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายใน และการส่งต่อข้อมูลระหว่างบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเพื่อการดังกล่าวภายใต้สัญญาที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้ทำร่วมกัน ซึ่งกรณีดังกล่าวเราจะดำเนินมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา (Contractual Basis)
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
 • เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (Legitimate Interest)

การติดตามหนี้และการบังคับการปฏิบัติตามสัญญา ภาระผูกพัน สิทธิตามกฎหมาย การสืบทรัพย์และยึดทรัพย์ การเข้าครอบครองทรัพย์สิน การนำทรัพย์สินออกประมูลหรือขายทอดตลาด หรือกิจกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน

 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา (Contractual Basis)
 • เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (Legitimate Interest)

การโอนขายกลุ่มลูกหนี้ให้แก่บุคคลอื่น เช่น การขายกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อด้อยคุณภาพให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น

 • เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (Legitimate Interest) ในการเปิดเผยข้อมูลไปยังบุคคลอื่น

การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการโอนหรือการจำหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อทำ Due Diligence ซึ่งเป็นปกติวิสัยของธุรกิจของบริษัทของเราที่พึงกระทำ ซึ่งเราจะจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
 • เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (Legitimate Interest) ในการเปิดเผยหรือรับข้อมูลจากบุคคลอื่น

การจัดการต่างๆ ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหลักทรัพย์ หรือผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจ หรือสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรืองานนายทะเบียนหลักทรัพย์ งานนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน งานนายทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์

 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา หรือระหว่างเรากับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน (Contractual Basis)
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
 • เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (Legitimate Interest)

การเปิดเผยข้อมูลตามที่องค์กรหรือหน่วยงานกำกับต่างประเทศประกาศกำหนด หรือ ตามกฎหมายต่างประเทศหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา หรือระหว่างเรากับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน (Contractual Basis) 
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

ทั้งนี้ เราอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้นด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจมีเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence : AI), คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing), บล็อกเชน (Block Chain), เทคโนโลยีการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของข้อมูลชีวมิติ (Biometric Comparison) เป็นต้น 

ในบางกรณีหากเราไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา ความสะดวก หรือการปฏิบัติตามสัญญา และท่านอาจได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาส และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่ท่านหรือเราต้องปฏิบัติตาม

นอกจากนี้ ในบางกรณี เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศด้วยวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยเราจะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ  8. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ

 

หากท่านได้ให้ความยินยอม หรือเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เราอาจส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่นดังต่อไปนี้ ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ เราจะดำเนินการภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดและจะจัดให้มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอสำหรับการดำเนินการดังกล่าว

ก)  บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เช่น ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด เป็นต้น

ข)  บริษัทพันธมิตรของเรา โดยเราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่กระทำการในนามของท่าน หรือเกี่ยวข้องในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทใดที่ท่านได้หรือจะได้รับจากเรา เช่น บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย ผู้รับเงิน ผู้รับผลประโยชน์ ผู้แทนในบัญชี (Account Nominees) ตัวกลาง (เช่น บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลอื่น หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์) ผู้รับฝากทรัพย์สิน ธนาคารตัวแทน ตัวแทน ผู้ขาย พันธมิตรธุรกิจร่วม (Co-brand Partners) คู่สัญญา (Market Counterparties) ผู้ออกผลิตภัณฑ์ หรือระบบคลังข้อมูลทางการค้าโลก (Global Trade Repositories) ที่เรามีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน และ/หรือที่ท่านอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ทั้งนี้ ผู้รับข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ค)  ผู้ให้บริการภายนอกของเรา เช่น บริษัทรับจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัยให้แก่เรา บริษัทให้บริการเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud บริษัทรับจ้างทวงหนี้ บริษัทที่ปรึกษาวิชาชีพ สำนักทนายความ เป็นต้น

ง)  สถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการระบบชำระเงิน เช่น สถาบันการเงินแห่งอื่นที่ให้บริการระบบการชำระเงินในการทำธุรกรรมของท่าน เป็นต้น

จ)  สื่อสังคม (Social Media) เช่น Facebook Line เพื่อการส่งข้อความทางการตลาดไปหาท่าน การเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เป็นต้น

ฉ)  บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ โดยเราอาจมอบ โอน หรือแปลงหนี้ สิทธิหรือภาระผูกพันของเราให้แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาใด ๆ ที่เข้าทำระหว่างท่านกับเรา เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ รวมถึงบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ แต่ทั้งนี้ ผู้รับข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ช)  บุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจ โดยเราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรายสำคัญ ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอนหรือบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนของเรา ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขาย การซื้อ กิจการร่วมค้า การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ใดในทำนองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรือการจำหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ ของเรา ถ้ามีเหตุการณ์ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ผู้รับข้อมูลจะปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ซ)  หน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลเราหรือหน่วยงานที่กำกับงานทะเบียน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และกฎหหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย โดยท่านสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานฯ ได้ที่  https://www.oic.or.th) ศาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานรัฐอื่นใดที่มีหมายเรียกหรือหมายอายัดให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือนำส่งทรัพย์สิน เช่น กรมบังคับคดี กรมสรรพากร เป็นต้น

ฌ)  หน่วยงาน องค์กร หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีสัญญากับเรา หรือที่เราเป็นคู่สัญญา หรือที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย เช่น บริษัทที่ท่านสนใจจะลงทุน

ญ)  บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดอันจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่ปรากฎใน ข้อ 3.

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการใช้สิทธิดังต่อไปนี้

5.1 สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสิทธิในการขอให้เราเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม (Right to Access)

ท่านมีสิทธิขอทราบและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเราหรือ ขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้

5.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Rectification)

ท่านมีสิทธิขอให้เราดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

5.3 สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Erasure) 

ท่านมีสิทธิขอให้เรา ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลว่าเป็นท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอีกต่อไป
  • ท่านได้ถอนความยินยอมไปแล้ว และเราไม่สามารถอ้างฐานทางกฎหมายใดในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้อีกต่อไป
  • ท่านได้คัดค้านการประมวลผลในบางกรณีและเราไม่สามารถปฏิเสธคำขอดังกล่าวได้
  • ท่านได้คัดค้านการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
  • เป็นการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5.4 สิทธิในการระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราว (Right to Restriction of Processing)

ท่านมีสิทธิในการห้ามมิให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้

  • การประมวลผลไม่จำเป็นอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความจำเป็นเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  • เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านต้องการห้ามมิให้ประมวลผลแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
  • เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ
  • เมื่อเราอยู่ในระหว่างการพิสูจน์การปฏิเสธการใช้สิทธิคัดค้าน

5.5 สิทธิในการขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Data Portability)

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านจากเรา ในกรณีที่เราได้ทำให้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ  รวมทั้ง (ก) มีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ (ข) ขอรับข้อมูลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

5.6 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Object)

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

  • กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
  • กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่การจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา
  • กรณีเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือ จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเว้นแต่ เราจะแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้เรียกร้องตามกฎหมาย

5.7 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมที่ให้ไว้กับเราในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ การถอนความยินยอมดังกล่าวจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์กับท่าน เช่น ท่านยังมีการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์จากเราหรือท่านยังมีภาระหนี้ผูกผันอยู่กับเราอยู่ เป็นต้น 
 
สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในบางกรณีเราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอของท่านได้ เนื่องจากเรายังคงมีภาระหรือหน้าที่อันชอบด้วยกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ท่านยังมีบัญชีเงินฝาก บัญชีสินเชื่อ อยู่กับเราหรือมีการใช้บริการด้านอื่นกับเรา หรือเราต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแม้ว่าท่านจะยุติความสัมพันธ์กับเราแล้ว เป็นต้น

หากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ (Data Subject Right Request Form) ได้ที่ สาขา หรือ KKP Contact Center และส่งแบบคำขอมาที่ สาขา KKP Contact Center หรือ [email protected] หรือช่องทางอื่นใดตามที่กำหนดในแต่ละธุรกรรม ทั้งนี้ เราจะพิจารณาคำร้องขอให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำร้องขอจากท่าน ซึ่งเราอาจขอขยายได้อีกไม่เกิน 30 วัน เว้นแต่ กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางด้านการบริหารจัดการที่ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ได้แก่ ไฟร์วอลล์ การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพเมื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลของเรา และการควบคุมการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล ทั้งนี้ ในขณะที่เรารักษาความปลอดภัยระบบและบริการของเรา ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนตัวของรหัสผ่านและข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน และตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

เรากำหนดนโยบาย คู่มือและมาตรฐานขั้นต่ำในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเราได้มีการปรับปรุงนโยบาย คู่มือและมาตรฐานขั้นต่ำดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอกมีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามสัญญารักษาความลับที่ลงนามไว้กับเรา

เราเก็บรวบรวมและใช้เทคโนโลยีคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของท่านกับเราให้มีความปลอดภัยปลอดภัยยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราให้เหมาะสมกับความต้องการของท่านหรือเพื่อขยายสิทธิประโยชน์แก่ท่าน โดยคุกกี้คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกหรือเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งที่ท่านกรอกโดยไม่ได้บันทึกข้อมูลบุคคลใด นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือเครื่องแม่ข่ายที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลนั้นชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยข้อยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
โดยทั่วไป กิจกรรมของเราไม่ได้มีเป้าหมายที่ผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ  และคนไร้ความสามารถ  เราไม่มีเจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือ จากคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย ถ้าท่านเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถซึ่งประสงค์จะมีความสัมพันธ์ทางสัญญากับเรา ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมายของท่านก่อนที่จะติดต่อเราหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผล ตามวัตถุประสงค์ที่เราระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากเป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยเมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว เราจะทำการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ ในบางกรณี เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีที่เริ่มและสิ้นสุดความสัมพันธ์ เป็นต้น ไว้เป็นประวัติในฐานข้อมูล (Archive) ของเราเท่านั้น และจะไม่นำไปใช้หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
เพื่อปรับปรุงการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวตามที่เราเห็นสมควร โดยประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับที่ประกาศในหน้าเว็บไซต์ของเรา จะเป็นฉบับที่ปรับปรุงล่าสุด  ทั้งนี้ เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
หากท่านมีข้อสงสัย หรือมีข้อเสนอแนะประการใดเกี่ยวกับแนวทางของเราในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านตามกฎหมาย ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (Group Data Protection Officer)
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110
หรือ
 
กรณีที่ท่านต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการทั่วไป
กรุณาติดต่อ [email protected]
หรือ KKP Contact Center  02-165-5555 ทุกวันทำการ เวลา 07:00 - 20:00 น.
 
 

17 สิงหาคม 2563 คลิก

28 กันยายน 2563 คลิก
17 พฤษภาคม 2564 คลิก

1 เมษายน 2565 คลิก