เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP)

cover_about_kkp-min

ตลอดระยะเวลา 5 ทศวรรษ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นกลไกจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนไทยให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจฯ ประกอบด้วยธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด

กลุ่มธุรกิจฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "KKP"

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ให้บริการด้านการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจสินเชื่อบรรษัท สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี และสินเชื่อรายย่อย เช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อส่วนบุคคล ปัจจุบัน ธนาคารมีสาขารวม 64 แห่ง เปิดให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

บล.เกียรตินาคินภัทร เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 6 โดยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศไทยในส่วนงานวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ธุรกิจการลงทุน (Direct Investment) รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้านที่ปรึกษาการลงทุน ครอบคลุมทุกสินทรัพย์และรูปแบบการลงทุน ผ่านบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) สำหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินและการลงทุนของลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

บลจ.เกียรตินาคินภัทร เป็นบริษัทจัดการการลงทุนซึ่งอยู่ในส่วนธุรกิจตลาดทุน ภายใต้การบริหารของ บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) บลจ.เกียรตินาคินภัทร ประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุนทุกประเภทตามที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด

บล.เคเคพี ไดม์ หรือ KKP Dime ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิวัติธุรกิจการเงินและการลงทุน ทำให้การเงินและการลงทุนเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัล และวัฒนธรรมการทำงานแบบยึดลูกค้าเป็นหลัก ซึ่ง KKP Dime เชื่อว่าทุกคนต้องสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้ง่าย เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด โดยไม่ถูกจำกัดด้วยความรู้ ประสบการณ์ ความมั่งคั่ง หรือรายได้

ประวัติความเป็นมา
ปัจจุบัน
 • กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้เปลี่ยนชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และตราสัญลักษณ์ ภายใต้ชื่อ "เกียรตินาคินภัทร และ เคเคพี” เพื่อแสดงความสำเร็จจากการผสานธุรกิจเป็นหนึ่งเดียว ประกอบด้วยธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด โดยดำเนินธุรกิจการเงินและธุรกิจตลาดทุนอย่างเต็มรูปแบบ
2555
 • 13 กันยายน 2555 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจการกับบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) เป็น “กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร” โดยมุ่งผสมผสานความเชี่ยวชาญจากทั้งสองธุรกิจ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในด้านการให้บริการทางการเงิน และก่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในพัฒนาการของตลาดการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ

 • 1 สิงหาคม 2556 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนตัวย่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารเป็น “KKP”

2553
 • บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อดำเนินธุรกิจการลงทุนและถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

2548
 • บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ได้เข้าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2542
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน

2541
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กลับมาดำเนินกิจการอีกครั้ง

2540
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ถูกระงับกิจการชั่วคราวเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ (พร้อมสถาบันการเงินอีก 57 แห่ง)

 • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้นโยบายของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) เพื่อแยกธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ออกจากกัน

2536
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

2515
 • ก่อตั้งบริษัท ภัทรธนกิจ จำกัด 

2514
 • ก่อตั้งบริษัท เกียรตินาคิน จำกัด โดยนายเกียรติ วัธนเวคิน