Loading...

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

รางวัลแห่งความสำเร็จและการจัดอันดับ 2565

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

• ทริสเรทติ้ง ระดับ “A”

แนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “Stable” หรือคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

 

รางวัล Thailand Sustainability Investment 2022

ธนาคารเกียรตินาคินภัทรได้รับเลือกเป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2565 หรือ Thailand Sustainability Investment 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากการประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธนาคารและความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี สามารถปรับตัวและสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์เปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

รางวัล Sustainability Disclosure Award 2022

ธนาคารเกียรตินาคินภัทรได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณประเภทการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่องค์กรให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อสาธารณะ ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานในประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน อันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กรและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนระยะยาว โดยธนาคารได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  

• การจัดอันดับ ESG100

ธนาคารเกียรตินาคินภัทรได้รับเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่หน่วยงานอีเอสจีเรตติ้งของสถาบันไทยพัฒน์ให้อยู่ในรายชื่อ ESG 100 ประจำปี 2565 ด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล โดยธนาคารได้รับคัดเลือกต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ“ดีเลิศ”

ธนาคารเกียรตินาคินภัทรได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ในโครงการการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565 และได้รับตราสัญลักษณ์ 5 ดวงจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

คะแนนประเมินระดับ “5 เหรียญ” (100 คะแนนเต็ม)    

ธนาคารเกียรตินาคินภัทรเป็น 1 ใน 340 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนประเมินในระดับ “5” เหรียญ TIA (100 คะแนนเต็ม) จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

รางวัล ASEAN Asset Class Awaed    

ธนาคารเกียรตินาคินภัทรเป็น 1 ในบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class Award สำหรับการประเมินการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2564 (ประเมินทุก ๆ 2 ปี) ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

รางวัล FinanceAsia’s Country Awards 2022

บล.เกียรตินาคินภัทรได้รับ 2 รางวัลสำคัญในธุรกิจตลาดทุนไทย ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยมด้านวาณิชธนกิจในประเทศไทย (Best Investment Bank in Thailand) เป็นปีที่ 7 และรางวัลโบรกเกอร์ยอดเยี่ยมในประเทศไทย (Best Broker in Thailand) ต่อเนื่องปีที่ 7 จากงาน FinanceAsia’s Country Awards 2022 ที่จัดขึ้นโดย FinanceAsia นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกรรม ตลอดจนการมีส่วนส่งเสริมพัฒนาการของอุตสาหกรรมการเงินของประเทศไทย ท่ามกลางความท้าทายจากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทุน

 

รางวัล Private Banking Awards 2022

บล.เกียรตินาคินภัทรได้รับรางวัลไพรเวทแบงก์ยอดเยี่ยมด้านการจัดการพอร์ตการลงทุนตามดุลยพินิจของบริษัท สำหรับประเทศไทย (Best for Discretionary Portfolio Management) ต่อเนื่องสองปีซ้อน (ปี 2564 และปี 2565) จากงาน Private Banking Awards 2022 จัดโดย Asiamoney นิตยสารการเงินชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย จากความสำเร็จในการจัดการพอร์ตการลงทุนเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับลูกค้า ตลอดจนคุณภาพของการให้คำแนะนำและกลยุทธ์ในการลงทุนที่เหมาะสมตามความต้องการ

รางวัล Asiamoney Broker Polls 2022

บล.เกียรตินาคินภัทรได้รับรางวัล Best Domestic Brokerages รางวัล Best Brokerages for Corporate Access (อันดับสาม) รางวัล Best Economist (ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย) และรางวัล Best Analyst for Consumer Staples (นายศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์) ประจำปี 2565 จาก Asiamoney Broker Polls 2022 : Thailand จัดโดย Asiamoney นิตยสารการเงินชั้นนำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ทำการสำรวจเพื่อระบุหาบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำด้านการวิจัยตลาดทุน ด้านการขายและการค้าหลักทรัพย์ในเอเชีย 


รางวัล Asian Private Banker  

บล.เกียรตินาคินภัทรได้รับรางวัลไพรเวทแบงก์ในประเทศยอดเยี่ยม (Best Domestic Private Bank Thailand) จาก Asian Private Banker นิตยสารธุรกิจชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย โดยรางวัลนี้มอบให้แก่ธุรกิจไพรเวทแบงค์กิ้งในประเทศไทยที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์แก่ลูกค้าในช่วงเวลาของความไม่แน่นอนช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

รางวัล Alpha Southeast Asia Awards 2022    

บล.เกียรตินาคินภัทรได้รับรางวัล Best Wealth Management Bank in Thailand จากเวที Alpha Southeast Asia Awards 2022 จัดขึ้นโดย Alpha Southeast Asia  นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุน สถาบันการธนาคาร และตลาดทุนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้านที่ปรึกษาการลงทุนที่ครอบคลุมทุกสินทรัพย์และรูปแบบการลงทุน

 

รางวัล Top 25 ASEAN Selectors    

บล.เกียรตินาคินภัทรได้รับรางวัล Top 25 ASEAN Selectors จัดโดย Citywire บริษัทที่ให้ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน โดยได้มอบให้แก่ผู้ที่มีความสามารถในคัดเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ดีให้กับนักลงทุนทั้งด้านผลการดำเนินงานของกองทุนและความพึงพอใจของนักลงทุน สะท้อนให้เห็นความมีคุณภาพและความเชี่ยวชาญของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

รางวัล SET Awards 2022

บล.เกียรตินาคินภัทร และ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้รับ 3 รางวัลใหญ่ด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจในงาน SET Awards 2022 ได้แก่ 1) รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ของบริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันที่สามารถรักษาความเป็นเลิศต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562-2565 มอบให้แก่บล.เกียรตินาคินภัทร ซึ่งได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นครั้งที่สอง 2) รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 (Deal of the Year Award) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกรรมการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) มอบให้แก่บล.เกียรตินาคินภัทร และ 3) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 (Best Asset Management Company Awards) มอบให้แก่บลจ.เกียรตินาคินภัทรซึ่งเป็นการรับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

 

รางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 2022

บลจ.เกียรตินาคินภัทรได้รับ 2 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม ได้แก่ 1) รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยมปี 2022 ประเภทตราสารหนี้ระยะปานกลาง/ยาว (Mid/Long Term Bond) โดยกองทุนเปิด KKP Active Fixed Income Fund (KKP ACT FIXED) และ 2) รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2022 ประเภท กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก (Equity Small/Mid-Cap) โดยกองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY (KKP SM CAP) จากงาน Morningstar Thailand Fund Awards 2022  สะท้อนความทุ่มเทและความเชี่ยวชาญในการบริหารหลากหลายประเภทสินทรัพย์ของบลจ.เกียรตินาคินภัทร

รางวัล Money & Banking Awards 2022

บลจ.เกียรตินาคินภัทรได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 ประเภทกองทุนหุ้นไทย (Equity Fund) ในงาน Money & Banking Awards 2022 ที่จัดขึ้นโดยวารสารการเงินธนาคาร จากการบริหารกองทุนเปิด KKP SMALL AND MID CAP EQUITY (KKP SM CAP) ตอกย้ำความเชี่ยวชาญและความทุ่มเทของบลจ.เกียรตินาคินภัทรในการบริหารกองทุนเพื่อดูแลเงินลงทุนของนักลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง