การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing)

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (“กลุ่มธุรกิจฯ”) ได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) และกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำที่อาจเข้าข่ายการทุจริต การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ การประพฤติผิดวินัย ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ เช่น จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม และส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงถึงการไม่เห็นด้วยต่อการกระทำหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าส่อไปในทางทุจริตหรือมีการกระทำผิดของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจฯ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ รวมถึงการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลเพื่อไม่ให้ถูกคุกคามข่มขู่หรือกระทําการอื่นใดที่อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
  

กลุ่มธุรกิจฯ จะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลโดยจะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ และจะปกป้องผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลไม่ให้ได้รับการข่มขู่ คุกคาม กลั่นแกล้งที่ไม่เป็นธรรมจากผู้ที่เสียประโยชน์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก การแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล ภายใต้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ  

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสการกระทำผิด