หลักการกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ให้ความสำคัญกับชื่อเสียง การดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือที่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ร่วมงาน ผู้ถือหุ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ภายใต้กรอบจริยธรรมทางวิชาชีพ และหลักบรรษัทภิบาล กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ทุกคนยึดถือหลักการให้บริการที่มีมาตรฐาน และยึดมั่นในคุณธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมจรรยาหรือจริยธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสังคมโดยรวม

กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มธุรกิจเกียรตินาคินภัทร ต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ และซื่อสัตย์สุจริต มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดำเนินงาน และการประเมินผล ตลอดจนการกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารงานประกอบด้วย
  1. คณะกรรมการธนาคาร ทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
  2. คณะกรรมการบริหารธนาคาร รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายการปฎิบัติงาน รวมทั้งกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปีของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
  3. ผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) ของธนาคาร ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารให้ทำหน้าที่กำหนดรายละเอียดแผนธุรกิจ รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ให้บรรลุผลตามนโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี โดยมีประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ดูแลการดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และประธานธุรกิจตลาดทุน ดูแลการดำเนินธุรกิจตลาดทุน ทั้งนี้ ประธานธุรกิจทั้งสองรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร