จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเกียรตินาคินภัทรมีกรอบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานร่วมกัน ยึดมั่นคุณธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยความมีจริยธรรมกลุ่มธุรกิจฯ จึงได้กำหนดหลักการสำคัญเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งยึดถือแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่ดี มาตรฐานในวิชาชีพ และหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และให้ทุกคนยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • การประกอบธุรกิจและการถือครองหลักทรัพย์
 • การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การหาผลประโยชน์จากกลุ่มธุรกิจฯ

หน้าที่ในการรักษาความลับ

 • ข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย
 • สื่อมวลชน สิ่งพิมพ์ และการปรากฏตัวในที่สาธารณะ
 • ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

 การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

 • การเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
 • พฤติกรรมที่ขาดจรรยาบรรณและความสัมพันธ์กับคู่แข่ง ลูกค้า และคู่ค้า
 • ของขวัญ เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ
 • คำร้องเรียนของลูกค้า

ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเคารพและให้เกียรติ

การรักษาข้อมูลและทรัพย์สินของกลุ่มธุรกิจฯ

 • การใช้เพื่อธุรกิจ
 • ข้อมูลของกลุ่มธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา
 • การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน

การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและทางอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจฯ

 • การใช้อินเตอร์เน็ต
 • การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • การตรวจสอบการสื่อสาร

การปฏิบัติตามกฎหมาย

 • การให้ความร่วมมือกรณีมีการสอบสวน
 • นโยบายและระเบียบบางประการที่มีผลกระทบกับกลุ่มธุรกิจฯ
 • หน้าที่ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ