แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

(สำหรับกรณีพบเห็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจฯ กระทำผิด)

ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจฯ ในเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การทุจริตและการคอร์รัปชัน เป็นต้น ท่านสามารถให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสผ่านแบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดนี้  โดยกลุ่มธุรกิจฯ จะรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ 

สำหรับกรณีการให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  เช่น  การหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ  การหลอกลวงให้โอนเงิน  การหลอกลวงให้กู้ยืมเงิน ฯลฯ  ขอให้ท่านให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสผ่าน “แบบฟอร์มร้องเรียน” หรืออีเมล [email protected] หรือโทรศัพท์ 02-495-8100 ตลอด 24 ชั่วโมง