โครงสร้างธุรกิจและคณะกรรมการ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจฯ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และมีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบ ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)  และบริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าและบริหารจัดการอาคารสำนักงานที่ให้เช่ากับธนาคารและบริษัทในกลุ่มฯ  โดย บมจ.เคเคพี แคปปิตอล มีบริษัทย่อยที่ให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยที่ให้บริการธุรกิจจัดการกองทุน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงินและการลงทุนรูปแบบดิจิทัล

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจฯ มีดังนี้

Org_chart_Thai

คณะกรรมการ

Rectangle 11759  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Master of Business Administration University of Texas, Austin, U.S.A.
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Master of Science in Mass Communication and Media Arts Southern Illinois University, U.S.A.
 • นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการกำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Master in Business Administration (Finance) Texas A&M University, U.S.A.
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Ph.D. in Economics (Major in International Economics and Minor in Econometrics and Mathematical Economics) University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
 • M.Sc. in Economics (Major in International Economics) The London School of Economics and Political Science, University of London, UK
 • Diploma in Economics The London School of Economics and Political Science, University of London, UK
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Finance & International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) (การเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) New York University, U.S.A.
 • ปรัชญามหาบัณฑิต (M.Phil.,) (การเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) New York University, U.S.A.
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Sc.,เกียรตินิยม) (บริการขนส่งระหว่างประเทศ) State University of New York Maritime College,U.S.A.
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต California State University at Sacramento, U.S.A.
 • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง
 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ประธานกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Finance & International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง
 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor of Science (Public Affairs) University of Southern California, U.S.A.
ตำแหน่ง
 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Master of Science University of Maryland at College Park, U.S.A.
 • Master of Business Administration (Finance) University of Maryland at College Park, U.S.A.
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor of Science Electrical Engineering, University of Maryland,U.S.A.
ที่ปรึกษา
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Master in Marketing (Certificate Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขานุการบริษัท

 บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ประธานกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Finance & International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Finance & International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง
 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Master of Science University of Maryland at College Park, U.S.A.
 • Master of Business Administration (Finance) University of Maryland at College Park, U.S.A.
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต California State University at Sacramento, U.S.A.
 • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่ง
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่ง
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor of Science (Public Affairs) University of Southern California, U.S.A.
ตำแหน่ง
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายธนบดีธนกิจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Master of Sciencein Computer Information System (MSCIS), New Hampshire College, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง
 • กรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและกลยุทธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศศินทร์)
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) Boston University, U.S.A