วิสัยทัศน์ พันธกิจ เจตนารมณ์

vision
วิสัยทัศน์

เติบโตไปพร้อมกับ
ความสำเร็จของลูกค้า เศรษฐกิจ และสังคม

mission
พันธกิจ

นำทรัพยากรสู่ลูกค้า
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเปี่ยมประสิทธิภาพ
ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย

mission
purpose
เจตนารมณ์

มุ่งมั่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน